مقالات در دسته ی بیماری

ضایعات جلدی اولیه

ضایعات جلدی اولیه

در این مقاله به بررسی ضایعات جلدی اولیه که در اثر فرایند زمینه ای یا یک بیماری خاص در پوست ایجاد می شود